X
info@inart.lt +37066105870

Sąlygos ir nuostatos


1.      Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios internetinės pirkimo - pardavimo (toliau „Taisyklės“) tai pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei atsiskaitymo už jas nuostatos, šalių įsipareigojimas bei kitos šioje svetainėje su užsakymų prekių - pardavimu susijusios nuostatos.  Šios nuostatos parengtos vadovaujantis LR įstatymais. El. parduotuvės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgiant į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pasikeitus parduotuvės naudojimosi taisyklėmis klientas informuojamas el. paštu. Klientui atliekant užsakymą taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą tvirtina, kad sutinka su www.inart.lt svetainėje pateiktomis taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma nuo tada, kai pirkėjas www.inart.lt svetainėje suformavęs prekių krepšelį apmoka užsakymą pasirinktu apmokėjimu metodu.

1.4. Naudotis teisę paslaugomis turi asmenys:

1.4.1. nepilnamečiai asmenys, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.2. juridiniai asmenys;

1.4.3. visų aukščiau nurodytų asmenų teismo tvarka nustatyti įgaliotieji atstovai.

1.4.4. visos sudarytos sutartys tarp pirkėjo ir pardavėjo, yra saugomos www.inart.lt puslapyje.


2.      Asmens duomenų apsauga:

2.1. Pirkėjui pateikus duomenis svetainėje, kurie yra susiję su asmens duomenimis, taikoma pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.

2.2.  Atliekant užsakymą svetainėje pirkėjas privalo pateikti užsakymo metus prašomus duomenimis (savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kt. papildomą informaciją).

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.4. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenys bus tvarkomi užsakymo vykdymo tikslai.

2.5. Pirkėjas sutinka, kad jo el.pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo tikslais.

2.6. Pardavėjas yra atsakingas už pirkėjo duomenų neatskleidimą tretiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu pirkėjo sutikimu.

2.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įpareigotas saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes el. parduotuvėje sukurdamas individualią paskyrą arba pateikdamas užsakymą nekurdamas paskyros.

3.2. Prisiregistravus, sukuriama individuali paskyra, prie kurios pirkėjas prisijungs įvedęs registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

3.3. Pirkėjas atsakingas už el. parduotuvėje pateikus neteisingus duomenis. Jei pasikeis pirkėjo el. parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo atnaujinti savo paskyrą. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, patirtą pirkėjo arba trečiųjų asmenų, dėl to, kad pirkėjas nurodė neteisingus, neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė, nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.4. Pirkėjas turi teisę, bet kuriuo metu savo paskyroje keisti ar pildyti asmeninius duomenis.

3.5. Pirkėjas atsakingas už savo asmeninių duomenų atskleidimą, slaptumą tretiems asmenims. Pirkėjas atsako atskleidus duomenis už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant pirkėjo prisijungimo paskyra.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis nepažeisdamas LR teisės aktų.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas naudotis el. parduotuve.

4.2. Pirkėjas bandydamas daryti žala el. parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę sustabdyti arba panaikinti pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.3. Pardavėjas atsakingas už pirkėjo privatumo teisę į pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba visai sustabdyti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

4.5. Pardavėjas turi teises vienašališkai keisti šias ar kitas taisykles, pateiktas el. parduotuvėje.

4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti pardavėjo pareigų pagal sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ar dėl techninių klaidų (kliūčių), akivaizdžios klaidos ir/ar trečiųjų asmenų veiksmų pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių sutarties vykdymo būdų.

4.7. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš pardavėjo.


5.  Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1.  El. parduotuvėje pirkėjas gali atlikti užsakymą 24/7.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai pirkėjas patvirtina užsakymą, o gavęs užsakymą pardavėjas jį patvirtina - atsiunčia patvirtinimo laišką pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodytos eurais.

5.4. Pirkėjas atsakingas apmokėti užsakymą per nurodytą terminą, negavus apmokėjimo užsakymas anuliuojamas.


6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas užsakytas prekes gauna į savo paskyroje nurodytą el. pašto adresą.

6.2. Jeigu pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisinga el. pašto adresą, į kurį turi siunčiama prekė, pirkėjas privalo atlyginti bet kokius pardavėjo nuostolius susijusius su sutarties vykdymu.

6.3. Pardavėjas neatsako už pirkėjo užsakytos prekės pavėluota išsiuntimą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių atsiradimui.

6.4. Jeigu pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiuose taisyklėse, pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti sutartį bei reikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.


7. Kokybė ir garantijos.

7.1. Šioje el. parduotuvėje parduodamoms prekės taikoma LR aktais nustatyta garantija.

7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3.Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.


8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


9. Autorinės teisės.

El.parduotuvėje pateiktas turinys yra saugomas tarptautinių teisių ir prekių ženklų įstatymų. Autorinių teisių ir prekių savininkas yra Inart. Joks fizinis, juridinis asmuo negali, kopijuoti, paskirstyti, įkelti, platinti, skelbti, parduoti, perduoti arba kaip nors kitaip  platinti sukurtų autorinėmis teisėmis saugomų darbų. Prekes galima spausdinti ir atsisiųsti tik NE KOMERCINIAM NAUDOJIMUI, jei sutinkate nekeisti ir nei ištrinti jokių autorinių teisių ar nuosavybės teisių pranešimų iš medžiagos.